Doboznyi nyeremény

A Játék időtartama: -

A nyereményjáték lezárult.


A Returpack Kft. „Doboznyi nyeremény” elnevezésű nyereményjáték
HIVATALOS JÁTÉKSZABÁLYA ÉS ADATKEZELÉSI SZABÁLYZATA

A játékban résztvevő játékosok részvételükkel minden külön jognyilatkozat nélkül tudomásul veszik és elfogadják a játék jelen hivatalos játékszabályát és adatvédelmi szabályzatát.

1. A játék szervezője:

A Returpack Kft. (székhely: 6321 Újsolt, Rákóczi u. 9.), a továbbiakban: Szervező, „Doboznyi nyeremény” elnevezéssel nyereményjátékot szervez egyes magyarországi INTERSPAR és SPAR áruházakban található Returpack alumínium italdoboz visszaváltó automaták használói számára, a továbbiakban „Játék”.

A Játék lebonyolítója az A4C Marketing Kft. (székhely: 1092. Budapest, Bakáts tér 2.), a továbbiakban „Lebonyolító”.

2. A Játékban résztvevő személyek, részvételi jogosultság:

A Játékban valamennyi magyar állampolgárságú, magyarországi lakcímmel rendelkező, 18. életévét betöltött, cselekvőképes természetes személy jogosult részt venni, aki

 • a Játék időtartama alatt, a Játékban résztvevő – 1. sz. mellékletben szereplő – áruházak egyikében kihelyezett Returpack alumínium italdoboz visszaváltó automaták valamelyikét legalább 1 db aludoboz visszaváltására használja,
 • a nyerodoboz.hu oldalon, a továbbiakban: „Weboldal”, előbb személyes adataival regisztrál, majd
 • megadja a visszaváltást igazoló bón adatait a Weboldalon, a továbbiakban: „Pályázat”

a továbbiakban fentiek együttesen „Játékos”.

A Játékban nem vehetnek részt a Szervező, a Játékban résztvevő SPAR Magyarország Kft., valamint a Lebonyolító alkalmazottai és azok (Ptk. 8:1.§ (1) bekezdés 1. pontja szerinti) közeli hozzátartozói továbbá minden olyan Játékos, aki a személyes adatok megadásakor nem a valóságnak megfelelő, személyazonosító igazolvánnyal igazolható személynevet vagy lakcímet ad meg.

Amennyiben a Játékos a Játékszabályzatot vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja el, valamint azzal kapcsolatban kifogást emel, a Játékban nem jogosult részt venni, illetve a Játékból automatikusan kizárásra kerül. A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Játékszabályzat szerint történik. Amennyiben a Játékszabály valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

Korlátozottan cselekvőképes nyertes esetén a nyeremény megszerzésére a nyertes törvényes képviselője jogosult, amennyiben ő megfelel a Játékszabályban foglalt feltételeknek.

3. A Játék időtartama:

A Játék 2017.05.29. 0:00 órától 2017.07.09. 24:00 óráig tart.

A visszaváltás(ok)nak, a regisztrálás(ok)nak és a feltöltés(ek)nek is ebben az időtartamban kell megtörténnie(ük).

A Játék 3 részidőszakból áll.

 1. Időszak: 2017. május 29. – június 11.
 2. Időszak: 2017. június 12. – június 25.
 3. Időszak: 2017. június 26. – július 09.

Az egyes időszakok sorsolásain az adott időszak - két hét - folyamán beérkezett bón beküldések vesznek részt. Az egyes részidőszakok sorsolásain kívül a teljes játékidő tartama alatt érvényes beküldéseket megtevő Játékosok között fődíj, továbbá az 5.4) pontban részletezett további feltételt teljesítő Játékosok között különdíj kerül kisorsolásra.

A Játék időtartamától eltérő időben történt beváltásokkal a Játékban nem lehet részt venni.

A jelen pont szerinti időszak előtt és után beérkezett Pályázatok és kérdőívek érvénytelennek tekintendők. A Pályázatok és a kérdőívek beérkezési időpontjának meghatározásául a Játék szerverére történő beérkezési időpont az irányadó.

4. A Játékban résztvevő üzletek:

A Játékban az 1. sz. mellékletben felsorolt magyarországi INTERSPAR és SPAR áruházakban kihelyezett Returpack alumínium italdoboz visszaváltó automatákból kapott eredeti alubónnal, a továbbiakban „Bón” lehet részt venni.

5. A Játékban való részvétel menete:

Azon Játékos, aki a Játék időtartama alatt:

a továbbiakban együttesen „Pályázat”, sorsoláson vesz részt.

5.1) Regisztráció

A regisztráció során az alábbi valós – érvényes hatósági igazolvánnyal igazolható – adatok hiánytalan és valósághű megadása szükséges:

 • név,
 • saját e-mail cím,
 • saját telefonszám (kizárólag a nyertesség esetén történő kommunikációban kerül felhasználásra),
 • lakcím (irányítószám, település, cím).

A regisztrálási folyamat végén a Játékos opcionálisan megadhatja nevének és e-mail címének marketingcélú hozzájárulását az adatkezelő (Returpack Kft.) részére.

A regisztrációs folyamat végén minden regisztráló egy megerősítő e-mailt kap egy egyedi linkkel, melyre kattintva tudja aktiválni regisztrációját.

5.2) Bón adat feltöltés

A feltöltésre a Szervező két csatornát biztosít, az ezekből kapott információkat egy összesített adatbázisban gyűjti, a továbbiakban „Rendszer”.

5.2.1) Weboldalon keresztül történő feltöltés

Az adott Bónról az alábbi adatok hiánytalan és valósághű beküldése szükséges a Weboldalon keresztül:

 • egyedi blokkazonosító (a Bónon a dátum felett található),
 • dátum és idő (óra, perc, másodperc pontossággal),
 • a visszaváltott Alu- italdobozok darabszáma,
 • az igénybevett automata helyszíne.

A feltöltésről képernyő válaszüzenetet kap a Játékos, valamint a Beküldéseim menüpont alatt meg tudja tekinteni a már érvényesen feltöltött Bón(ok) adatait.

5.2.2) Applikáción keresztül történő Bón adat feltöltés

Amennyiben a Játékos, az Applikáción keresztül szeretné a Bón(ok) adatait feltölteni, úgy a Weboldal Beküldés menüpontjában nyilatkoznia kell arról, hogy:

 • szeretné az Applikáción keresztül beküldeni a jövőbeni Bón(ok) adatait;
 • illetve az összekapcsoláshoz (a Weboldal és az Applikáció adatbázisának összevezetéséhez) meg kell adnia a Facebook fiókjának létrehozásakor megadott elsődleges e-mail címét is, melyet a Facebook belépése után itt tud megtekinteni: https://www.facebook.com/settings).

Ezen nyilatkozatok megtételét követően, az Applikáció és a Rendszer ellenőrzi a személyes adatokat (a Játékos nevét és Facebook elsődleges e-mail címét), az ellenőrzés eredményéről képernyőüzenetben értesíti a Rendszer a Játékost. Egyezőség esetén ezen időponttól kezdődően az Applikációba feltöltött Bón(ok) adatait automatikusan továbbítja a Rendszer a Weboldalra és a Weboldalon a Játék kiírásnak megfelelő érvényes Bón(ok) adatai jelennek meg.

Amennyiben a Játékos ezen módszert választja a Bón(ok) adatainak nyereményjátékban való beküldéséhez (melyet az Applikációban a „Saját gyűjtéseim” menüpontban, a Bónon található vonalkód beolvasásával tud megtenni), úgy az Applikációból feltöltött Bón(ok) adatainak érvényességére vonatkozóan az Applikáció, csak az Applikációban történő gyűjtés szempontjából informálja a Játékost egy képernyőüzenettel. Amennyiben a nyereményjáték szempontjából szeretné a Játékos az érvényes Bón(ok) adatait ellenőrizni, akkor azt a Weboldalra történő belépés után a Beküldéseim menüpontban teheti meg. Itt a Játék szempontjából érvényes Bón(ok) adatait fogja tudni megtekinteni. Az Applikáció a Játékra vonatkozóan tájékoztatást nem szolgáltat.

5.3) A részvétel menetével kapcsolatos egyéb információk

A Bón megőrzése 2017. augusztus 6-ig szükséges, mert nyertesség esetén a nyeremény átvételének a feltétele a nyertes Bón másolatának bemutatása, mely elektronikusan, vagy személyesen is megtörténhet, viszont a Szervező jogosult az eredeti – automata által kinyomtatott - Bón beküldését kérni a nyertes Játékostól a fenti időpontig. Ez esetben a Bónt az eredetiség ellenőrzését követően a Játékosnak 14 napon belül visszajuttatja a Szervező.

A Játék ideje alatt kiadott Bónok beváltási/levásárlási határideje 2017. augusztus 31.

Minél több Alu Bón beváltást és ennek megfelelő számú érvényes Pályázat beküldést hajt végre egy Játékos, annál nagyobb nyerési eséllyel vehet részt a sorsolásokon. Egy Játékos és egy háztartás (akár azonos telefonszám, akár azonos e-mail cím, akár azonos cím egyezőség kizáró ok) csak egy részidőszaki nyereményt nyerhet.

A Játékba egy Bónnal csak egy feltöltés tehető meg, a Rendszer ellenőrzi a két csatornán (Applikáció, Weboldal) keresztül beküldött Bón(ok) adatait és azok érvényességét. (A Játékos csak a Weboldalon tudja megtekinti a Játék szempontjából érvényes Bón(ok) adatait.) Egy visszaváltást igazoló bón adatai kizárólag egy érvényes Pályázatban küldhetők be.

Amennyiben egy Játékos egy Bónon több aludobozt vált vissza és ezt a darabszámot jelzi a Pályázatban is, úgy az adott Bón adatait tartalmazó Pályázat annyiszoros nyerési eséllyel vesz részt a sorsoláson, ahány db aludobozt a Pályázó az adott Bónon visszaváltott. Azaz ha például egy Pályázatban összesen 12 db aludoboz visszaváltást jelöl meg egy Játékos, úgy a sorsolás előtt az adott Pályázat a sorsolási adatbázisban 12-szer fog szerepelni, azaz a sorsoláson 12-szeres nyerési eséllyel vesz részt. Amennyiben kisorsolásra kerül az adott Pályázat és az abban megadott Bón, akkor a beküldő Játékos abban az esetben válik nyertessé, ha a beküldött Bónon valóban az összesen (minimum) 12 db aludoboz visszaváltása szerepel, ellenkező esetben az adott Játékos elveszíti a nyereményre a jogosultságát, és helyébe a tartalék nyertes lép. Az Applikáción keresztül történő beküldés esetén a Rendszer automatikusan rögzíti a Bón adatokat, amelyeket a Játékos a Weboldal Beküldéseim menüpontja alatt tudja megtekinteni.

A blokkazonosító minden automata esetében 4-6 számjegyű.

A Szervező a Bónokkal kapcsolatos visszaélések elkerülése érdekében az alábbiak szerint korlátozza a naponta, illetve a hetente egy Játékos által feltölthető érvényes Pályázatok mennyiségét:

 • napi feltöltési limit Játékosonként: maximum 5 db
 • heti (hétfő-vasárnap) feltöltési limit Játékosonként: maximum 15 db
 • egy adott naptári napra vonatkozóan maximum 5 érvényes Bónnal pályázhat egy Játékos.

Amennyiben a Játékos eléri a heti limitet, úgy több Bón feltöltésére az adott héten már nincs lehetősége.

A Játékban csak magánszemélyek vehetnek részt.

A Pályázatbeküldést nem szükséges a vásárlás napján megtenni, azonban a fődíj sorsoláson csak a legkésőbb 2017. július 9-én, 24 óráig beérkezett Pályázatok vesznek részt. A különdíj sorsolásán csak a legkésőbb 2017. július 9-én, 24 óráig beérkezett kérdőív kitöltések vesznek részt. A kétheti sorsolásokon pedig a 3. pontban megadott részidőszakok utolsó napjának 24 órájáig beérkezett Pályázatok vesznek részt.

A beküldött Pályázatok érvényességével kapcsolatban, vagy bármely más felmerülő vitás esetben a Szervező döntése az irányadó.

A Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy a hibás, nem valós vagy meghamisított regisztrálásokat, Pályázatokat, Bónokat küldő Játékosokat vagy a nem szabályosan, nem a Játék szellemével összeegyeztethető módon, illetve nem a megengedett eszközökkel résztvevő, és így a maga számára jogtalan előnyöket szerző (például több e-mail címmel, telefonszámmal vesz részt a Játékban, csapatban játszik stb.) Játékosokat időszakosan vagy véglegesen kitiltsa a Játékból, továbbá számukra a nyeremény átadását megtagadni jogosult. A Szervező döntése a kizárás kérdésében végleges, és az nem vitatható. A nem eredeti, megrongált, sérült, rosszul olvasható Bónnal, illetve ennek elektronikus úton történő beküldésével nem tud részt venni a Játékban a Játékos és az ezzel pályázó utólagosan kizárásra kerül. A Bónon egyértelműen beazonosíthatónak kell lennie a Pályázatban megadott adatok mindegyikének.

5.4)

Szervező jelen Játékkal egyidejűleg egy másik nyereményjátékot is meghirdet az érvényes Pályázatot beküldő Játékosok körében. Amennyiben az érvényes Pályázatot beküldő Játékos, a Weboldalon, hiánytalanul kitölti a 9 db kérdésből álló kérdőívet, úgy részt vesz a „Különdíj” sorsoláson. A kérdőívre válaszolók között egy db 200.000 Ft értékű SPAR vásárlási utalvány kerül kisorsolásra. Egy Játékos a beküldött Pályázatok számától függetlenül egyszeres nyerési eséllyel vesz részt ezen különdíjnyeremény sorsolásán.

6. Sorsolások

6.1) Kétheti – részidőszakok – sorsolásai:

A kétheti sorsolásokra az egyes időszakokra vonatkozóan a következő időpontokban kerül sor:

 1. Időszak: 2017. június 13. 13 óra
 2. Időszak: 2017. június 27. 13 óra
 3. Időszak: 2017. július 11. 13 óra

A sorsoláson csak érvényes Pályázatok vesznek részt.

6.2) Fődíj sorsolás:

A fődíj sorsolásra 2017. július 11-én, a 3. időszak sorsolását követően kerül sor, ahol a Játék teljes időtartama alatt beérkezett érvényes Pályázatok vesznek részt, és amelyek az egyes részidőszakok sorsolásai alkalmával nyereményt nem nyertek.

6.3) Különdíj sorsolás:

A különdíj sorsolásra 2017. július 11-én, a 3. időszak és a fődíj sorsolását követően kerül sor.

Valamennyi sorsolásra az adott napokon, az A4C Marketing Kft. irodájában 1092. Budapest, Bakáts tér 2. (bejárat a Bakáts u. 5-7. felől), közjegyző előtt, gépi sorsolással, nyilvánosan kerül sor.

A nyertesek listája – név és helyiségnév - a sorsolást és validálást követően a nyerodoboz.hu oldalon elérhetővé válik, melyhez a Játékos a jelen Játékban való részvétellel automatikus és feltétel nélküli, kifejezett hozzájárulását adja.

7. Nyeremények, tartaléknyertesek:

7.1) Kétheti – időszaki - nyeremények:

A kétheti – részidőszakonkénti – sorsolásokon időszakonként 20 db, azaz a 3 időszakot figyelembe véve összesen 60 db, nyereményenként 10.000,- Ft értékű SPAR ajándékkártya kerül kisorsolásra (kizárólag élelmiszerre használható fel). A beváltás feltételei és részletei a http://www.spar.hu/hu_HU/szolgaltatasok/spar_ajandekkartya.html linken találhatóak.

7.2) Fődíj:

1 db 500.000,- Ft értékű utazás, mely az IBUSZ utazási iroda által kiállított utazási utalvány formájában kerül átadásra, a beváltás feltételei és részletei az ibusz.hu weboldalon találhatóak.

7.3) Különdíj:

1 db 200.000.- Ft értékű SPAR ajándékkártya (kizárólag élelmiszerre használható fel, 4 db 50.000 Forintos címletben kerül átadásra). A beváltás feltételei és részletei a http://www.spar.hu/hu_HU/szolgaltatasok/spar_ajandekkartya.html linken találhatóak.

A kétheti sorsolások alkalmával a nyerteseken felül alkalmanként 15-15 db, míg a fődíj és a különdíj sorsolás esetén 3-3 db tartaléknyertes is kisorsolásra kerül, akik érvénytelen Pályázat vagy jogosulatlan nyertes esetén jogosultak a kisorsolás sorrendjében az eredeti nyertes helyébe lépni.

8. Nyeremények átadása, illetve átvétele:

A sorsolást követően a Lebonyolító haladéktalanul értesíti a nyertes játékosokat az általuk a regisztráció során megadott elérhetőségeken. A nyertes a nyereményét kizárólag a beküldött nyertes Pályázatban szereplő aludoboz visszaváltást igazoló Bón teljes terjedelmében olvasható másolatának beküldését követően veheti át, melynek meglétét az első értesítést követő 6 napon belül igazolnia kell postán vagy e-mailben! Postai cím: A4C Marketing Kft. (1461. Budapest, PF. 71.). E-mail cím: . A nyertes nevét és postázási címét a Bón másolat beküldésével egyidejűleg köteles megküldeni a Lebonyolító részére.

Amennyiben az e-mail kiküldés a Lebonyolító számára egyértelmű módon sikertelen, vagy nem érkezik válasz e-mail a nyertes Játékostól a megadott határidőben, úgy kettő alkalommal telefonon (hétköznap 8-17 óra között) is megkísérli elérni a nyertes Játékost a Lebonyolító. Amennyiben a minimum kétszeri telefonos és e-mailes megkeresésre, az első kiküldéstől számított 6 napon belül válasz nem érkezik, úgy tartaléknyertes kerül bevonásra a lentiekben leírt módon és a nyertes elveszti jogosultságát a nyeremény átvételére, azt a továbbiakban Szervezőtől nem követelheti.

A nyeremények átvétele csak abban az esetben történhet meg, amennyiben a nyertes előzetesen megküldte a nyertes eredeti Bónt vagy annak másolatát, annak érvényességét a Lebonyolító a Szervező jóváhagyásával visszaigazolta, valamint személyazonosságát érvényes hivatalos fényképes okmányokkal igazolta.

A kétheti - időszaki - nyereményeket a Szervező postai úton juttatja el a nyertesek részére, míg a fődíjat és a különdíjat a nyertes Játékos személyesen vagy ügyvéd által ellenjegyzett / közjegyzői okiratba foglalt meghatalmazással meghatalmazott – személyazonosságának hatósági igazolvánnyal történő igazolását követően – veheti át egy előre egyeztetett időpontban a Szervező irodájában (1114. Budapest, Kosztolányi Dezső tér 7.).

Amennyiben a nyertes bármely okból nem jogosult a nyereményére, mert nem felel meg maradéktalanul a jelen szabályzat szerinti személyi vagy tárgyi feltételeknek (pl. nem tudja a nyertes Bónt beküldeni, vagy az nem a Pályázatban megadott aludoboz darabszám visszaváltását igazolja, egyéb okból érvénytelen stb.) úgy a nyertes elveszti a nyereményre való jogosultságát és a sorrendben következő tartaléknyertes válik nyertessé és kap kiértesítést. A tartaléknyertes is a fent leírtak szerint kerül kiértesítésre.

A nyertes Játékosok kötelesek együttműködni a Szervezővel annak érdekében, hogy a nyeremény átadására legkésőbb a sorsolást követő 90 napon belül sor kerüljön. Ha ezen együttműködési kötelezettségének a nyertes nem tesz eleget, és így a nyeremény időben való átadása meghiúsul, úgy ezen körülményért a Szervező felelőssége nem állapítható meg. A Szervező a nyeremény átvételének lehetőségét ezen határidőn belül tudja biztosítani, az átvétel időtartama nem hosszabbítható meg, így annak elmulasztása a Játékosra nézve jogvesztő.

Amennyiben egy kétheti sorsolási időszakban a kisorsolandó nyeremények - időszakonként 20 db - számánál kevesebb Játékos küld be érvényes Pályázatot, úgy minden érvényes Pályázatot beküldő Játékos nyertessé válik, viszont az adott időszak további nyereményei nem kerülnek átadásra sem a következő időszak sorsolásán, sem később.

Amennyiben a nyertes személyét illetően vita keletkezik, úgy a nyeremény juttatásának kérdésében, illetve a nyertes személyének meghatározásában a Szervező döntése végleges és nem vitatható.

9. Adók és közterhek:

A nyereményekkel kapcsolatos bármely esetlegesen felmerülő adó és járulék megfizetését a Szervező vállalja.

A nyeremény átvételének és felhasználásának egyéb költségei, például a nyeremény átvételi helyszínére történő utazási költségek illetve a nyeremények elszállításának költsége a nyertest terhelik.

10. Információ a Játékról:

A Játék hivatalos játékszabálya és adatkezelési szabályzata elérhető a Játék időtartama alatt a Játék oldalán: nyerodoboz.hu weboldalon, továbbá a résztvevő áruházakban.

A Játékról információk találhatóak a www.nyerodoboz.hu oldalon, a SPAR Magyarország Kft. web- és FB oldalán (www.spar.hu, www.facebook.com/sparmagyarorszag?fref=ts ) online hirdetésekben, a Returpack automatáknál és automatákon, a Minden doboz visszajár FB oldalán (https://www.facebook.com/mindendoboz/) és az áruházakban elhelyezett reklámanyagokban, valamint a Returpack automaták által kiadott Bónokon.

11. Személyes adatok kezelésére és az adatszolgáltatásra vonatkozó szabályok:

A Szervező a Játékhoz kapcsolódóan kizárólag a Játék lebonyolítása és a kapcsolódó törvényi kötelezettségek teljesítése érdekében, az alábbiakban meghatározott adatokat kezeli: A beérkezett Pályázatok alapján rögzítésre kerül a Játékos által megadott adatok mindegyike (név, e-mail cím, elsődleges facebook e-mail cím, telefonszám, cím, Bónadatok, IP cím) valamint az esetleges adók, más közterhek Szervező általi megfizetéséhez kapcsolódó esetleges további adatok.

A nyertes, tartaléknyertes által beküldött, illetve bemutatott érvényes dokumentumok alapján rögzítésre kerül a nyertes neve, lakcíme, valamint a nyeremény átadásához, a kapcsolattartáshoz, valamint az esetleges adók, más közterhek Szervező általi megfizetéséhez kapcsolódó esetleges további adatok.

A beérkezett Pályázatok alapján szerzett adatok bizalmasak, azokat az adatfeldolgozást végző Lebonyolító dolgozza fel. Az adatokhoz rajtuk kívül kizárólag az adatkezelő, vagyis a Szervező, valamint a sorsolásnál közreműködő közjegyző fér hozzá (Dr. Gáspár Edina Közjegyző Iroda 1095. Budapest, Boráros tér 7. (Duna ház), 3. lépcsőház V. em. 11.).

A Játékban résztvevő Játékosok részvételükkel automatikusan tudomásul veszik és elfogadják a Játék hivatalos játékszabályát és adatvédelmi szabályzatát, valamint tudomásul veszik, hogy:

 1. az adatszolgáltatás önkéntes, az adatkezelés az adat átadásával megadott önkéntes hozzájárulásuk alapján történik, a Játékos a hozzájárulást az adatkezelés tekintetében a Játékban való részvétellel, vagyis a Pályázat(ok) beküldésével, illetve a személyes adatok önkéntes megadásával adja meg,
 2. adataik feldolgozását az A4C Marketing Kft. (székhely: 1092. Budapest, Bakáts tér 2.), mint adatfeldolgozó végzi, az adatkezelő a Returpack Kft. (székhely: 6321. Újsolt, Rákóczi u. 9.),
 3. a Szervező díjmentesen felhasználhatja a Játékosok személyi adatait és személyes jellegű információit a Játék lebonyolítása és dokumentálása céljára,
 4. a nyertes Játékos adatait, kizárólag a nevének és lakóhelyének a település közigazgatási megnevezésével a Szervező nyilvánosságra hozza a Játék weboldalán legkésőbb 2017. augusztus 6-ig,
 5. nyeremény átvételével egyidejűleg egy külön nyilatkozat aláírásával, visszavonhatatlanul vállalja a részvételt és együttműködést, a Játékot népszerűsítő, illetve a nyereménnyel kapcsolatos reklám és egyéb marketing anyagok elkészítése során, a Játékban történő részvétellel a Játékos feltétel nélkül hozzájárul a nyeremény átadása során róla készült kép-, hang- vagy filmfelvétel Szervező, Lebonyolító és SPAR Magyarország Kft. általi magyarországi használatához és megjelenítéséhez bármely reklámeszközön, 2018. július 11-ig, módbeli korlátozás, valamint külön díjazás nélkül.
 6. Minden további a Játékban történő részvétel során megszerzett személyes adatot a Szervező és Lebonyolító a Játék lezárását követően megsemmisítenek, azok marketing célokra nem kerülnek felhasználásra, kivéve azon Játékosok esetén, akik a nyerodoboz.hu weboldalon megadják a marketingcélú hozzájárulásukat, beleegyezésüket ahhoz, hogy: a regisztráció során, önkéntes módon az általa megadott nevet és e-mail címet marketingcélú felhasználásra és hírlevelek eljuttatása céljából engedélyezi a Returpack Kft. (6321 Újsolt, Rákóczi u. 9.) számára a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. §-nak és a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény közvetlen üzletszerzési célú adatkezelésre vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően. A Játék során megszerzett további személyes adatok csak a Játék lebonyolítása céljából kerülnek felhasználásra és a Játék befejezését követően megsemmisítésre kerülnek. Az adatkezelő a nyertes Pályázat beküldésekor megadott adatait, valamint a nyeremény kisorsolásával és átvételével kapcsolatos adatokat 2025. december 31-ig őrzi meg.

Az adatok az adattulajdonos (Játékos) előzetes tájékoztatása és engedélye nélkül harmadik személy részére nem kerülnek átadásra, ide nem értve a jogszabályokban meghatározott eseteket.

A Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogokat és a jogorvoslati lehetőség szabályait az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info.tv.) tartalmazza, amely szerint a Játékos kérheti személyes adatainak helyesbítését, törlését, valamint azok kezeléséről szóló tájékoztatást, továbbá jogorvoslatért bírósághoz fordulhat. Azok a Játékosok, akik töröltetni kívánják adataikat az adatbázisból, ezt bármikor, korlátozás és indokolás nélkül, valamint ingyenesen kérhetik a e-mail címen és a Szervező levelezési címén (Returpack Kft., 1281. Budapest, Pf. 220.) postai úton.

A Szervező garantálja, hogy az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló Info.tv. és a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvényben foglalt valamennyi kötelezettségnek eleget tesz.

A Játékost megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is. A Szervező a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 30 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

A Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék időtartama alatt az adatainak a törlése a Játékból való kizárását eredményezi, mivel Szervező az adatok hiányában nem tudja biztosítani a Játékos részvételét.

A Játékos az Info.tv., valamint a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) alapján bíróság előtt érvényesítheti jogait, vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; www.naih.hu) fordulhat.

A Szervező a jelen Játékszabály szerinti adatkezelést Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz bejelentette: 120323/2017

12. Egyebek:

Az előírttól eltérő formátumú Pályázatok és Bónok elbírálásának jogát a Szervező fenntartja.

A nyeremények készpénzre át nem válthatóak és át nem ruházhatók és kizárólag a rajtuk szereplő érvényességi idő alatt válthatóak be.

A Returpack aludoboz visszaváltó automatái maximum 50 db aludoboz visszaváltást tudnak egy Bónon egyidejűleg feltüntetni.

A hirdetésekben a nyeremények képei csak illusztrációk. A Játék kommunikációs anyagaiban esetlegesen előforduló nyomtatási/elírási hibákért sem a Szervező, sem a Lebonyolító, sem alvállalkozóik nem vállalnak felelősséget.

A Játékban vállalkozások, cégek nem vehetnek részt!

A Játékban a Játékosnak olyan e-mail címet és telefonszámot kell megadnia, amin a Játék ideje alatt értesíthető nyertességéről, illetve a további teendőiről. Ezen felelősség a Játékosé, ebből fakadó problémákért a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.

A Szervező nem ajánlja a Játékban való részvételt harmadik személy által tulajdonolt telefonszám és e-mail cím megadásával. Amennyiben nem saját maga által regisztrált, tulajdonolt telefonszámot vagy e-mail címet vesz igénybe a Játékos, a Játék kezdete előtt kérje a jogosult hozzájárulását. A Játékkal kapcsolatos telefon és e-mail használat jogosultságából fakadó esetleges károkkal vagy vitákkal kapcsolatban Szervező, valamint a megbízásából eljáró ügynökség mindennemű felelősségét teljes mértékben kizárja. A Játékos által szolgáltatott valótlan, hiányos, megtévesztő, illetve téves adatokból származó esetleges károkért vagy jogvitákért a Szervezőt, valamint Lebonyolítót semminemű felelősség nem terheli.

A részvételi szabályok bárminemű megsértése – akár a nyeremény átvételét követően is – a Játékból való kizárás következményét és esetleges jogi lépések megtételét vonja maga után. A Játékszabály megszegésével a Szervezőnek okozott kárért a Játékos teljes körű felelősséget vállal. A Szervező döntése a kizárás kérdésében végleges és az nem vitatható.

Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely Játékos részéről bármilyen (pl: számítógépes) manipulációt, illetve a Játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a Játékost azonnali hatállyal kizárja a Játékból.

Ha a Játékos a Pályázat beküldése közben bezárja a böngésző ablakot, vagy ha a kapcsolat (bármely okból) megszakad a kiszolgáló webhelyével, abban az esetben az adatok elvesztéséért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.

Szervező kizárja a felelősségét a Weboldal vagy az Applikáció rajta kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt a honlap nem vagy korlátozottan használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárja, illetve megszüntesse.

A Szervező és a Lebonyolító kizárják a felelősségüket minden, a Weboldalt, az Applikációt, illetve az azt működtető szervert ért külső támadások esetére. Tehát amennyiben a Weboldalt, Applikációt illetve a szervert ért támadás folytán a Játékosok téves rendszerüzeneteket kapnak, úgy ezen esetekre a Szervező semminemű felelősséget nem vállal.

A Szervező, Lebonyolító és SPAR Magyarország Kft. kizárják a felelősségüket a jogosulatlan általi vagy hibás bón és személyes adat regisztráció, továbbá a jogosulatlan általi nyeremény átvétel kapcsán a játékosnál/nyertesnél vagy harmadik személyeknél bármely jogcímen felmerülő igényekkel kapcsolatosan.

Szervező és Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal, illetve mindennemű kártérítési igényt kizár a Pályázat beküldésével kapcsolatban esetlegesen felmerülő technikai hibákért (hardware- vagy software-hibák, lassú számítógép vagy internetkapcsolat/elérhetőség, internet szolgáltatók hibája, szerver-, vagy szolgáltatói hiba, az internetes oldal bármely okból történő részbeni vagy teljes elérhetetlensége, hálózati túlterheltség, engedély nélküli emberi vagy nem emberi beavatkozás a Játékba, így különösen, de nem kizárólagosan jogosulatlan hamisítás, számítógép-kalózkodás, lopás, vírus) továbbá kizár minden kártalanítási, kártérítési igényt a Játék során, a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért.

A Bónok kiadását biztosító SPAR Magyarország Kft. kizárja a felelősségét a meghirdetett nyeremények átvételével kapcsolatos határidő nyertes által bármely okból – felróhatóan vagy gondatlanságból - történő elmulasztásából. SPAR kizárja a felelősségét a nyeremények átadásának bármely okból való meghiúsulása esetén, továbbá bármely olyan körülmény miatt, amely a nyeremények átadását követően a nyereménytárgyakkal, azok tartozékaival, az utazással, az utazásra jogosító kupon beváltásával vagy ezekkel összefüggésben a nyertesnél illetve harmadik személynél felmerülnek. A nyereményként kisorsolásra kerülő SPAR ajándékkártyák a rajtuk található érvényességi határidőn belül, a spar.hu oldalon található feltételekkel válthatók be, sérült, elveszett vagy ellopott kártya utólagos pótlására nincs lehetőség, az ajándékkártya beváltásánál az az ajándékkártya megszerzésének jogosultsága a beváltó által nem kerül ellenőrzésre. SPAR, Szervező és Lebonyolító kizárja a felelősségét a Fődíjként megnyerhető utazásra jogosító utalvány beváltása során az utazásszervezőnél, a légitársaságnál, a szállodánál felmerülő bármely olyan körülmény miatt, amely a nyeremények átadását követően a légitársaságnál, a foglalás során, az utazás és a nyaralás alatt vagy azzal összefüggésben a nyertesnél illetve harmadik személynél felmerülnek. Szervező a jelen szabályzat szerinti utazási utalvány, mint nyeremény átadására vállal kötelezettséget.

A Szervező nem tartozik felelősséggel a telekommunikációs és informatikai eszközök rendelkezésre állásáért és működéséért, illetve harmadik személyek tevékenységéért. A Szervező nem tartozik felelősséggel az online felületek helytelen működéséért, amely tőle független okra vezethető vissza, így különösképpen: az online felületet működtető kiszolgáló hibája vagy elérhetetlensége, az internet-hálózathoz való csatlakozás hiánya, a gerinchálózat működési zavarai, az internetes felülethez, vagy annak egy részéhez történő csatlakozás sikertelensége.

A levelező szerver által elküldött valamennyi e-mail üzenetet kézbesítettnek kell tekinteni.

A Szervező és a Játék lebonyolításában résztvevő cégek a nyeremény tekintetében minőségi felelősséget nem vállalnak, a nyertes ilyen igényét a vonatkozó jogszabályi keretek között a nyeremény forgalmazójával szemben érvényesítheti.

A postai kézbesítés elmaradásáért vagy késedelméért, valamint a kézbesítés/szállítás során keletkezett károkért a Szervező és a Játék lebonyolításában részvevő cégek nem vállalnak felelősséget.

A Játékkal kapcsolatosan a jogi út kizárt.

A Szervező fenntartja magának a jogot ezen hivatalos részvételi feltételek megváltoztatására, amennyiben szükségesnek ítéli meg. A módosításokról a Játékosok a nyerodoboz.hu weboldalon értesülhetnek.

Budapest, 2017. május 29.

Szervező

1. számú melléklet: az akcióban résztvevő áruházak listája